صدای عروس هلندی ماده

توانایی عروس هلندی ماده برای تولید صداهای مختلف کمتر از عروس نر است، ولی باز هم عروس ماده آواهای زیادی را تولید می‌کند.