طوطی‌ها به اندازه کودکان 3 ساله قدرت استدلال دارند

طوطی‌ها قادرند نتیجه‌گیری‌هایی را در خصوص امکان یافتن غذا نه فقط از روی سرنخ‌های مرتبط با مکان آن، بلکه در غیاب این سرنخ‌ها صورت دهند.

به گزارش ایسنا، این توانایی پیشتر فقط در انسان‌ها و میمون‌ها مشاهده شده بود. محققان دانشگاه وین در مطالعه‌‌ای جدید طوطی‌های خاکستری آفریقایی (کاسکوها) را بررسی کردند. آن‌ها توانایی‌های استدلالی شش پرنده را با تکان دادن جعبه‌های خالی و جعبه‌های مملو از گردو آزمودند، به طوری که طوطی‌ها توانستند صدای ناشی از گردوهای داخل جعبه را بشنوند.

 پرندگان مجبور بودند تشخیص دهند که آیا صدا نشان دهنده غذا است و آیا نبود صدا در یک جعبه به معنای وجود این غذا در جعبه دیگری بود. این چالشی است که حتی کودکان انسان نیز تا سن سه سالگی نمی‌توانند آن را استدلال کنند. نتایج حاصل نشان داد که این طوطی‌ها دارای درک مفهوم علیت و استفاده از آن در استدلال کردن در مورد جهان هستند. 

در تعدادی از این موارد محققان هر دو جعبه را تکان دادند و در حالت‌های دیگر هیچ یک از آنها یا فقط جعبه خالی را تکان دادند و طوطی‌ها توانستند به درستی مشخص کنند که جعبه پر سر و صدا جعبه پر از گردو بود. هنگامی که پرندگان در معرض جعبه‌‌ای که به هنگام تکان دادن هیچ صدایی تولید نکرد، قرار گرفتند، به طور مکرر جعبه دیگر را انتخاب کردند؛ زیرا استدلال کرده بودند که آن باید پر باشد.

نتایج این پژوهش مبین این واقعیت است که طوطی‌ها قادر به قضاوت کردن بر اساس صدا و تصویر هستند. دانشمندان همچنین آزمایشات مشابهی را با طیف وسیعی از حرکات و ترکیب تکان دادن و صدا انجام دادند و باز هم به نتایج مزبور دست یافتند. به گفته «کریستیان اشلوگل» از دانشگاه وین، مهم‌ترین نکته این است که هوش بالاتر مولفه‌‌ای نیست که به طور آنی تکامل یافته باشد و این که مهارت‌های شناختی قابل مقایسه چندین بار و به طور مشابه در گونه‌های دارای خویشاوندی دور از قبیل پرندگان و پستانداران تکامل یافته است.

نتایج این مطالعه در مجله «Proceedings of the Royal Society B» انتشار یافت.

منبع

مهمترین مطالب طوطی‌ها: